Yritysvastuu

Lisää raportteja


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Laatu ja asiakastyytyväisyys

PKC:llä on pitkä kokemus laadunhallintajärjestelmien käytöstä ja kehittämisestä. Toimintaympäristö, asiakkaiden vaatimukset ja johdinsarjaliiketoiminnan osalta myös autoteollisuuden tiukat laatuvaatimukset ohjaavat laadun hallintajärjestelmien ja liiketoimintaprosessien kehittämistä. Laadunhallintajärjestelmien tehokkuus ja ajantasaisuus varmistetaan asiakkaiden ja akkreditoidun ulkoisen osapuolen tekemien säännöllisten auditointien avulla.

PKC:n tavoitteena on jatkuvasti parantaa asiakastyytyväisyyttään sekä tuotteiden ja palvelun laadun osalta että myös niiden ympäristövaikutusten osalta. Määräyksiin perustuvia sekä asiakkaiden että muiden sidosryhmien asettamia laatua, tuoteturvallisuutta ja ympäristövaikutuksia koskevia vaatimuksia, rajoituksia ja odotuksia seurataan jatkuvasti tuotteen koko elinkaaren ajan.

Tiiviiden asiakassuhteidensa säilyttämiseksi PKC seuraa tarkasti asiakastyytyväisyyttä jatkuvan vuoropuhelun sekä asiakastapaamisten ja -tapahtumien (esimerkiksi PKC Teknologiapäivä -tapahtumien) avulla. Asiakastyytyväisyys -tutkimukset tehdään vuosittain. Kun tutkimustulokset on käyty läpi huolellisesti, tehdään kutakin asiakkuutta koskevat toimintasuunnitelmat, joiden tavoitteena on toteuttaa tuloksista selville saadut parantamismahdollisuudet. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää PKC Groupin globaalien asiakkaiden tyytyväisyystaso seuraavien pääaiheiden osalta: tuotteet, toimitukset ja asiakaspalveluhenkilökunta. Lisäksi kysytään myös muutamia kysymyksiä, jotka koskevat tulevaa suhdetta PKC Groupin kanssa.

PKC:n prosesseja kehitetään, parannetaan ja optimoidaan jatkuvasti tuotantoverkoston tehokkuuden ja laadun parantamiseksi. Myös raportointikäytäntöjä parannetaan jatkuvasti, jotta ne vastaavat paremmin liiketoimintaympäristön vaatimuksiin.

Laadun parhaiden käytäntöjen etsimistä jatketaan ja valittuja parhaita käytäntöjä sovelletaan konsernin eri osissa. Parhaat käytännöt implementoidaan myös uusissa valmistusyksiköissä standardoituina prosesseina korkealaatuisten tuotteiden, prosessien ja kustannustehokkuuden varmistamiseksi kaikissa toiminnoissa. Laadun paras käytäntö -prosessia kehitetään edelleen, ja siitä tehdään osa päivittäistä toimintaa.