Yritysvastuu


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Henkilöstö ja ihmisoikeudet

Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö

Koska suurin osa PKC:n tuotannosta on työvoimapainotteista, konsernin kilpailukyky perustuu osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilökuntaan. PKC uskoo myös, että parhaisiin tuloksiin päästään, kun työntekijät ovat sitoutuneita ja ammattitaitoisia. Konserni pitääkin maailmanlaajuista, monikulttuurista organisaatiotaan yhtenä sen tärkeimmistä vahvuuksista.

PKC Groupin mielestä työhyvinvointi on olennainen osa hyvää henkilöstöjohtamista. Sitä kehitetään yhteistyössä työterveyshuollon, työsuojeluorganisaation ja henkilöstöhallinnon kanssa. Työntekijöille tarjotaan kilpailukykyiset työsuhde-edut, ja heitä kannustetaan kehittämään omaa ammattitaitoaan.

Osaamisen kehittäminen

Osaavan ja sitoutuneen työvoiman ylläpitämiseksi PKC panostaa työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. PKC rohkaisee työntekijöitään suoriutumaan ja edistymään luomalla heille henkilökohtaisia kehittymis- ja ylenemismahdollisuuksia, jotka tukevat konsernin liiketoimintastrategiaa ja tavoitteita. Tulevia vuosia koskevat suunnitelmat kattavat vaadittavat osaamistasot sekä keinot, miten ne saavutetaan.

Osaamisen kehittämisessä keskeistä on varmistaa, että PKC:llä on tarvittava osaaminen monimutkaisuuden hallintaan ja PKC:n ainutlaatuisen osaamisen edelleen kehittämiseen sekä strategian toteuttamiseen. Yksittäisten työntekijöiden osaamisen kehittämistarpeet määritetään kehityskeskusteluissa.

Terveyden ja turvallisuuden edistäminen

PKC Group on sitoutunut edistämään työntekijöidensä terveyttä ja turvallisuutta. Työsuojelu, joka sisältää työntekijän terveydestä huolehtimisen sekä onnettomuuksien ja sairastumisen ehkäisemisen, on PKC:n liiketoiminnan tukemisen sekä laadun että tuottavuuden parantamisen avaintekijä.

Tehokas työsuojelu on järjestelmällistä ja perustuu työpaikan vaarojen ja terveystekijöiden arviointiin sekä koko henkilöstön noudattamiin suunnitelmiin, ohjeisiin ja käytäntöihin. Työoloja sekä työsuojelun ja terveyden ja turvallisuuden tasoa seurataan jatkuvasti monin eri keinoin, joihin kuuluvat säännölliset työpaikkatarkastukset ja ilmapiirikyselyt. Kaikissa PKC:n yksiköissä on myös toteutettu koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, torjunta- ja riskienhallintatoimia. Jotkin PKC:n valmistusyksiköistä on sertifioitu työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevan OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.

Ihmisoikeudet

PKC Groupille on ensisijaisen tärkeää kunnioittaa ja edistää kansainvälisesti määriteltyjä ihmisoikeuksia sekä varmistaa työntekijöidensä oikeudenmukainen kohtelu. PKC Group on sitoutunut noudattamaan periaatetta yhdenvertaisuudesta työelämässä ja kieltää kaikenlaisen syrjinnän ja häirinnän. PKC noudattaa kaikkia sovellettavia työlainsäädäntöjä sekä kunnioittaa työntekijöiden oikeutta muodostaa ammattiyhdistyksiä, liittyä niihin ja käydä työehtosopimusneuvotteluja.

PKC Group kunnioittaa ja noudattaa Yhdistyneiden kansakuntien Ihmisoikeuksien yleismaailmallista julistusta soveltuvin osin. Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen periaatteet on otettu osaksi toimintaohjetta (Code of Conduct) ja PKC:n päivittäistä toimintaa. PKC on myös sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia (ILO Core Conventions on Labour Standards) sekä OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuja toimintaohjeita.