Yritysvastuu

Lisää raportteja


Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Yritysvastuu

PKC:n lähestymistapa yritysvastuuseen perustuu PKC:n liiketoimintaympäristöön, visioon, keskeisiin arvoihin, yrityskulttuuriin sekä sidosryhmien odotuksiin. PKC Groupin kaikki toiminta perustuu arvoihimme, joita ovat sitoutuminen, laatu, kannattavuus ja yhteistyö. Nämä arvot yhdessä PKC:n toimintaohjeen (Code of Conduct) kanssa ohjaavat sekä konsernin omaa toimintaa että sen vuorovaikutusta ulkoisten sidosryhmien kanssa.

PKC:n vahvuus perustuu PKC:n ainutlaatuisuuteen (”PKC Uniqueness”), millä tarkoitetaan ainutlaatuista osaamista hallinnoida yksilöllisesti räätälöityjen tuotteiden tuhansien variaatioiden valmistukseen liittyviä prosesseja. Konsernin yritysvastuun keskeiset alueet liittyvät henkilöstöön, eettisiin liiketoimintakäytäntöihin, ympäristöön ja taloudelliseen kestävyyteen.

PKC noudattaa eettisiä liiketoimintakäytäntöjä, kantaa vastuun toiminnastaan ja pyrkii minimoimaan ympäristölle aiheuttamansa haitat. Konserni myös kunnioittaa ja edistää ihmisoikeuksia sekä oikeudenmukaisuutta ja yhtäläisiä mahdollisuuksia työpaikoilla, eikä suvaitse minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön, säädösten sekä kansainvälisten periaatteiden noudattaminen on perusvaatimus, josta poikkeaminen ei ole missään olosuhteissa sallittua.


( Vuoden 2016 Yritysvastuuraportti on julkaistu vain englanninkielisenä)