PKC Group

Six Sigma

PKC käyttää Six Sigmaa valikoiduissa strategisesti tärkeissä parannusprojekteissa. Six Sigma -projektien tavoitteena on valita liiketoiminnan kannalta olennaisia kehityskohteita, jotka johtavat operatiivisen toiminnan huomattavaan parantamiseen. Tämä toteutetaan tehostamalla prosesseja, lisäämällä toiminnan laatua ja pienentämällä samalla laatukustannuksia.

Laatu

Laatu on PKC:n keskeisimpiä arvoja. Strategiansa mukaisesti konserni valmistaa korkealaatuisia tuotteita ja pyrkii kaikessa toiminnassaan hyvään tuottavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Tuotteiden ja toiminnan laatuun panostaminen on asiakastyytyväisyyden ja konsernin menestyksekkään liiketoiminnan ehdoton edellytys.

Asiakastyytyväisyys

PKC:n toiminta on asiakaslähtöistä ja konserni toimii tiiviissä yhteistyössä heidän kanssaan. PKC:n asiakkaat ovat myös ryhtyneet asettamaan vaatimuksia toimitusketjunsa vastuullisuudelle, mikä johtaa myös PKC:n tekemään kovemmin työtä asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi ja ylittämiseksi. Ylittämällä nykyisten ja potentiaalisten asiakkaiden vaatimukset, PKC:stä voi tulla asiakkaiden ensisijainen yhteistyökumppani, mikä luo konsernille uusia liiketoimintamahdollisuuksia.


Ympäristö

Vaikka PKC:n liiketoiminnan ympäristövaikutukset ovatkin vähäiset, pyrkii konserni jatkuvasti seuraamaan ja mittaamaan toimintansa ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia pystyäkseen jatkuvasti parantamaan toimintaprosessejaan. Konserni pyrkii minimoimaan ympäristövaikutuksia esimerkiksi hankkimalla materiaalit mahdollisimman läheltä niiden tuotantopaikkaa, vähentämällä ja kierrättämällä pakkausmateriaaleja, hyödyntämällä kierrätettäviä materiaaleja, vähentämällä materiaalihävikkiä ja optimoimalla tuotannon ja toimitukset.


Jatkuva parantaminen - Parhaat käytännöt

PKC:n tavoitteina ovat korkealaatuiset ja virheettömät tuotteet, lisäarvon tuottaminen, tyytyväinen asiakas ja asiakkaiden odotukset ylittävä palvelu. Kaikessa toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota toiminnan tehokkuuteen ja laatuun. Hyväksi havaitut toimintatavat ja työkalut ovat osa PKC:n laadun parhaita käytäntöjä.

Parhaiden käytäntöjen kartoittaminen, tunnistaminen ja implementointi tuotantoyksiköissä on osa operatiivista ja kehitystoimintaa. Jatkossa parhaiden käytäntöjen implementointi tullaan tuomaan entistäkin kiinteämmin osaksi jokapäiväistä toimintaa. Tässä työssä PKC:n aktiivisella NPI-toiminnalla alueellisine NPI-keskuksineen on merkittävä rooli laadun ja kustannustehokkuuden parantajana sekä yrityksen kilpalukyvyn takaajana laajenevilla markkinoilla.