Yritysvastuu

Yhteystiedot

corporate.responsibility (at) pkcgroup.com

Politiikat ja ohjeistukset

PKC Group edellyttää, että sen työntekijät noudattavat aina eettisiä arvoja toimiessaan vuorovaikutuksessa asiakkaiden, toimittajien, julkisen sektorin, suuren yleisön ja muiden sidosryhmien kanssa. Lakien, säännösten ja kansainvälisten normien noudattaminen on konsernin toiminnan edellytys. PKC:n toimintaa ohjaa myös konsernin toimintaohje (Code of Conduct), jonka on hyväksynyt yhtiön hallitus. Toimintaohje (Code of Conduct) määrittää eettisen liiketoiminnan periaatteet ja perustuu eettisiin arvoihin.

Myös PKC:n asiakkaiden ja toimittajien odotetaan noudattavan eettisiä arvoja. PKC Group edellyttää toimittajien ja alihankkijoiden hyväksyvän toimintaohjeen (Code of Conduct) vaatimukset ja noudattavan niitä soveltuvin osin.

Menettelyohjeen lisäksi PKC soveltaa myös seuraavia politiikkoja varmistaakseen, että sen toiminta on kestävää ja sidosryhmien odotusten mukaista:

Näiden politiikkojen lisäksi PKC:n toiminnot on sertifioitu ISO 9001- ja ISO 14001 -laatu- ja ympäristöstandardien mukaisesti sekä autoteollisuuden ISO/TS 16949 -laatustandardin mukaisesti. Jotkin toimipaikat on sertifioitu työterveyden ja -turvallisuuden hallintajärjestelmiä koskevan OHSAS 18001 -standardin mukaisesti.

PKC on myös sitoutunut noudattamaan toiminnassaan Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksia (ILO Core Conventions on Labour Standards) sekä OECD:n monikansallisille yrityksille suunnattuja toimintaohjeita.