Sijoittajille

Yhteydenotot, sijoittaja-asiat

Outi Saarela

Corporate Communications Generalist
Puh. +358 40 023 7975
etunimi.sukunimi@pkcgroup.com

Palkka- ja palkkioselvitys

Tämä on yhtiön säännöllisesti päivitetty selostus. Vuosittaiset palkka- ja palkkioselvitykset:

Palkka- ja palkkioselvitys 2016
Palkka- ja palkkioselvitys 2015
Palkka- ja palkkioselvitys 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013

Palkka- ja palkkioselvitys 2012
Palkka- ja palkkioselvitys 2011
Palkka- ja palkkioselvitys 2010

Hallitus

Palkkiot

Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous.

Yhtiökokouksen 2017 päätös:

 • valittaville hallituksen jäsenille maksetaan toimikaudella, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, vuosipalkkiota seuraavasti: hallituksen puheenjohtajalle 60 000 euroa, hallituksen varapuheenjohtajalle 45 000 euroa ja hallituksen muille jäsenille 30 000 euroa
 • valiokuntien puheenjohtajille maksetaan vuosipalkkiona lisäksi 10 000 euroa ja muille jäsenille 5 000 euroa
 • kokouspalkkiota hallituksen ja valiokuntien kokouksista seuraavasti: hallituksen puheenjohtajille 1 200 euroa per kokous ja muille jäsenille 800 euroa per kokous. Kokouspalkkio maksetaan kaksinkertaisena, mikäli jäsen osallistuu fyysisesti kokoukseen, joka pidetään hänen asuinmaansa ulkopuolella. Kokouspalkkiota ei makseta päätöspöytäkirjoista.
 • lisäksi maksetaan hallituksen ja valiokuntien kokouksista johtuvat matka- ja majoituskustannukset.


Hallituksen jäsenet jotka ovat joko työ- tai toimisuhteessa Motherson Sumi Systems Ltd’iin tai sen lähipiiriyhtiöihin [lukuun ottamatta PKC:tä] ovat oikeutettuja vain korvaukseen matka- ja majoituskustannuksista

Muut etuudet

Hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet eivät ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai sen tytäryhtiöihin. Hallitus ei kuulu yhtiön optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole muutoinkaan luovuttanut hallitukselle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia. Yhtiö ei maksa hallituksen jäsenille palkkioita muulla perusteella eikä myönnä heille lainoja tai anna heidän hyväkseen takauksia.

Toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä

Toimitusjohtaja

Hallitus päättää toimitusjohtajan palkasta ja muista eduista. Toimitusjohtaja kuuluu johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin, tulospalkkion määrä on enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain määritettävien tavoitteiden saavuttamisesta. Toimitusjohtajasopimuksessa irtisanomisaika on 3kk toimitusjohtajan puolelta ja 6 kk yhtiön puolelta, minkä lisäksi Matti Hyytiäisen toimitusjohtajasopimuksessa on sovittu 12 kuukauden irtosanomiskorvauksesta. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Toimitusjohtaja kuuluu yhtiön optiojärjestelmien piiriin. Toimitusjohtajalle ei ole muutoin jaettu palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia.

Konsernin johtoryhmä

Hallitus vahvistaa konsernin johtoryhmän jäsenten palkat ja edut toimitusjohtajan esityksestä. Johtoryhmän jäsenet kuuluvat johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkion määrä on tyypillisesti enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta. Eläkeikä on lakisääteinen eikä vapaaehtoisia eläkevakuutuksia ole otettu.

Konsernin johtoryhmän jäsenet kuuluvat yhtiön optiojärjestelmien piiriin. Yhtiö ei ole muutoin luovuttanut muulle johdolle palkkiona osakkeita eikä muita osakejohdannaisia etuuksia.

Lyhyen aikavälin palkitseminen - Tulospalkkiojärjestelmä

Konsernissa on käytössä yhtiön hallituksen määrittelemä tulospalkkiojärjestelmä, jonka tarkoituksena on tukea yhtiön strategiaa ja palkita sen toteuttamisesta sekä samalla tarjota henkilöstölle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Tulospalkkiojärjestelmän periaatteet, ehdot, ansaintakriteerit, tuottotasotavoitteiden ylä- ja alarajat sekä järjestelmän piiriin kuuluvat vahvistetaan hallituksessa vuosittain. Tulospalkkiokriteereinä on liiketoimintayksiköittäin määritellyt EBITDA ja kassavirtatavoitteet, joiden mukaan tulospalkkio määräytyy lineaarisesti. Järjestelmän kohderyhmään kuuluvat konserniin kuuluvan yrityksen palveluksessa olevat konsernin johto ja avainhenkilöt sekä Suomessa myös toimihenkilöt ja työntekijät. Toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Tulospalkkion enimmäismäärä on pääasiassa enintään kuuden kuukauden palkka riippuen vuosittain määritettävien tavoitteiden saavuttamisesta. Järjestelmän ansaintajakso on tilikausi.

Pitkän aikavälin palkitseminen 

Optio-ohjelmat

Optiot 2009

Vuoden 2009 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Vuoden 2009 optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 600 000 kappaletta ja ne jakautuvat A, B ja C optioihin. Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 600 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2002-2016. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä osinko-oikaisuineen.

Optio-ohjelmaan liittyy osakeomistusohjelma. Optioiden saajat velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu.

Optiot 2012

Vuoden 2012 optio-ohjelman mukaiset optio-oikeudet annetaan hallituksen päätöksellä vastikkeetta konsernin johtoryhmän jäsenille, tytäryhtiöiden johtajille ja muille hallituksen määrittelemille PKC Group -konsernin palveluksessa oleville tai palvelukseen rekrytoitaville avainhenkilöille.

Vuoden 2012 optio-ohjelman mukaisten optio-oikeuksien määrä on yhteensä enintään 1 020 000 kappaletta ja ne jakautuvat 2012A (i ja ii), 2012B (i ja ii) sekä 2012C (i ja ii). Optio-oikeudet oikeuttavat merkitsemään yhteensä enintään 1 020 000 yhtiön uutta tai sen hallussa olevaa osaketta. Optio-oikeuksilla tapahtuva osakkeiden merkintäaika ajoittuu vuosille 2015-2019. Osakkeen merkintähinta optio-oikeuksilla on optioehdoissa määritelty PKC Group Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettu keskikurssi Helsingin Pörssissä.

Optio-oikeuksilla 2012A(ii), 2012B(ii) ja 2012C(ii) merkittävien osakkeiden merkintäaika ei kuitenkaan ala, elleivät hallituksen määrittämät, optio-oikeuksien käyttämiselle asetetut konsernin tuotannolliset tai taloudelliset tavoitteet ole täyttyneet. Hallitus päättää tavoitteet vuosittain erikseen kullekin optio-oikeuksien alalajille optio-oikeuksien jakamisen yhteydessä. Ne optio-oikeudet, joiden osalta hallituksen määrittämät tavoitteet eivät ole täyttyneet, raukeavat hallituksen päättämällä tavalla.

Optio-ohjelmaan liittyy osakeomistusohjelma. Optioiden saajat velvoitetaan merkitsemään tai hankkimaan yhtiön osakkeita 20 prosentilla optio-oikeuksista saadusta bruttomääräisestä tulosta ja omistamaan nämä osakkeet kahden vuoden ajan. Yhtiön toimitusjohtajan on omistettava nämä osakkeet niin kauan kuin hänen toimisuhteensa jatkuu.

Vuoden 2012 A (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

 • 2012 A ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2012–2014 taloudellinen kehitys sekä käyttökate ovat yhtiön hallituksen kokonaisarvion perusteella verrannollinen PKC Groupin merkittävimpiin tuloksensa julkistaneisiin kilpailijoihin. Kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon myös PKC:n markkinaosuuden kehittyminen.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 A ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 A (ii) optioiden vapautumiskriteeri on täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 A (ii) optioilla alkaa optioehtojen mukaisesti

Vuoden 2012 B (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

 • 2012 B (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2013–2015 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritysostojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 B ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 B (ii) optioiden vapautumiskriteeri on täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 B(ii) optioilla alkaa optioehtojen mukaisesti

Vuoden 2012 C (ii) optioiden vapautumiskriteeri on määritelty seuraavasti:

 • 2012 C (ii) optioilla osakkeiden merkintäaika alkaa vain, jos konsernin tilikausien 2014–2016 kumulatiivinen käyttökate on vähintään 180 miljoonaa euroa. Yritysostojen, fuusioiden ja muiden rakennemuutosten vaikutukset sekä poikkeukselliset makrotaloudelliset muutokset tullaan huomioimaan laskelmassa.
 • Jos edellä mainittu edellytys ei toteudu, optio-oikeudet raukeavat hallituksen harkinnan mukaan ja hallituksen päättämässä laajuudessa ja tavalla optio-oikeuksien ehtojen mukaisesti.
 • 2012 C (ii) optiot allokoidaan optionsaajille ehdollisesti siten, että ne luovutetaan ja kirjataan optionsaajien arvo-osuustileille vasta hallituksen päätettyä merkintäajan alkamisesta ja hallituksen päättämässä laajuudessa.
 • Hallitus on päättänyt, että 2012 C (ii) optioiden vapautumiskriteeri ei ole täyttynyt ja siten osakkeiden merkintäaika 2012 C (ii) optioilla ei ala optioehtojen mukaisesti

Osakepohjaiset kannustinjärjestelmät

PKC Group Oyj:n ja sen tytäryhtiöiden avainhenkilöille suunnattu osakepohjainen kannustinjärjestelmä koostuu Suoriteperusteisesta osakepalkkiojärjestelmästä, Sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä ja Ehdollisesta osakepalkkiojärjestelmästä. Järjestelmien tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi pitkällä aikavälillä sekä sitouttaa osallistujat yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyiset yhtiön osakkeiden ansaintaan ja kertymiseen perustuvat palkkiojärjestelmät.

Näiden kannustinjärjestelmien ansainta-ja sitouttamisjaksojen perusteella mahdollisesti maksettavat palkkiot maksetaan osittain yhtiön osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta osallistujalle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Mikäli osallistujan työ- tai toimisuhde päättyy ennen palkkion maksamista, palkkiota ei pääsääntöisesti makseta.

LTI2015

 • Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2015

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 ansainta- ja sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015-2017. Tällä ansaintajaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2015-2017 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 310 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2015-2017 perustuu PKC Group –konsernin ja/tai osallistujan työnantajayhtiön kolmen vuoden kumulatiiviseen liikevaihtoon ja kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA), ja näistä EBITDAa painotetaan enemmän. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan osallistujalle Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella. Hallitus päättää vuosittain tulevista ansaintajaksoista.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella annettavista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

 • Sitouttava osakepalkkiojärjestelmä 2015

Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015-2017. Tällä sitouttamisjaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Hallitus voi päättää uusien osallistujien ottamisesta mukaan järjestelmään vuosina 2015-2017 ja heidän sitouttamisjaksojensa pituuksista (12-36 kuukautta). Vuosina 2015-2017 Sitouttavan osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella myönnetyt osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 100 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

Palkkion saaminen Sitouttavasta osakepalkkiojärjestelmästä 2015 edellyttää, että järjestelmään osallistuva henkilö hankkii yhtiön osakkeita hallituksen päättämän määrän. Lisäksi palkkion saaminen on sidottu osallistujan työ- tai toimisuhteen voimassaoloon palkkion maksuhetkellä. Osallistuja voi saada bruttopalkkiona jokaisella hankkimallaan osakkeella yhden palkkio-osakkeen.

Yhtiön osakkeiden hankinnan rahoitusta varten hallitus on päättänyt tarjota Sitouttavaan osakepalkkio järjestelmään 2015 osallistuville johtoryhmän jäsenille mahdollisuuden myydä yhtiölle optio-oikeudet 2012A(i) ja 2012A(ii) niiden laskennallisella arvolla. Optio-oikeuksien ostot toteutetaan keväällä 2015.

 • Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2015

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2015-2017. Tällä sitouttamisjaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 määriteltyä avainhenkilöä. Vuosina 2015-2017 Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella myönnetyt osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 120 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).

LTI2016

 • Suoriteperusteinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 ansainta- ja sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2016-2018. Tällä ansaintajaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet. Ansaintajakson 2016-2018 perusteella maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 430 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden). [Jaksolle 2015-2017 sijoittuvan 2015 järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 40 osallistujaa, mukaan lukien konsernin johtoryhmän jäsenet ja maksettavat palkkiot vastaavat yhteensä enintään noin 310 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).]

Mahdollinen palkkio ansaintajaksolta 2016-2018 perustuu PKC Group –konsernin ja/tai osallistujan työnantajayhtiön kolmen vuoden kumulatiiviseen liikevaihtoon ja kolmen vuoden kumulatiiviseen käyttökatteeseen (EBITDA), ja näistä EBITDAa painotetaan enemmän. Ansaintakriteereille asetettujen tavoitteiden saavuttaminen määrää sen, kuinka suuri osa enimmäispalkkiosta maksetaan osallistujalle.

Konsernin johtoryhmän jäsenen on omistettava puolet Suoriteperusteisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 perustella annettavista netto-osakkeista, kunnes hänen osakeomistuksensa yhteensä vastaa hänen bruttovuosipalkkansa arvoa. Tämä osakemäärä on omistettava niin kauan kuin johtoryhmän jäsenen työ- tai toimisuhde konserniyhtiöön jatkuu.

 • Ehdollinen osakepalkkiojärjestelmä 2016

Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2016 sitouttamisjakso on kalenterivuodet 2016-2018. Tällä sitouttamisjaksolla järjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 20 määriteltyä avainhenkilöä. Vuosina 2016-2018 Ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän 2015 perusteella myönnetyt osakkeet vastaavat yhteensä enintään noin 60 000 PKC Group Oyj:n osakkeen arvoa (sisältäen myös rahana maksettavan osuuden).Vuositason tiedot löytyvät vuosittaisista palkka- ja palkkioselvityksistä.